❰PDF❯ ✅ Yalnızlıklar Author Hasan Ali Toptaş – Dailytradenews.co.uk


 • Paperback
 • 113 pages
 • Yalnızlıklar
 • Hasan Ali Toptaş
 • Turkish
 • 04 October 2018

10 thoughts on “Yalnızlıklar

 1. says:

  Yaln zl k postac lar n ta d y kt r o u kez,birikir kalem u lar nda, ka tlarda, zarflarda.Bak larda birikir, susu larda, bekleyi lerde, kap lardave birikim y kt r her zaman,yaln zl k bir y k n a rl d r.Yorgunlu umuzu o nesnenin kuca ndano nesnenin kuca na gezdirirken,y r r ya da ko arken,co arken ya dadeli dolu ya arkenans z n l m istemektir yaln zl k kendimizin kendimize sa rl d r


 2. says:

  Babalar, al nlar m za yaz lm yaln zl klard r diyerek i imizi da lam t r yine.


 3. says:

  iirin ilgi alan mda oldu unu s ylemem pek m mk n de il Yani ok s k iir kitab okuyan biri de ilim ve bu sebeple de okuduklar m yorumlamay pek tercih etmiyorum Yine b yle yapaca m Beni bu kitaba eken kapa ve ismi oldu Bu zamana dek hi Hasan Ali Topta okumad m Herkes o kadar methediyor ki san r m zaman i inde ya ben sevmezsem tedirginli i olu tu bende sanki o unlu un sevdi ini sevmek zorundaym z gibi Neyse, dedi im gibi yorum yapmayaca m, sadece birka al nt payla aca m Yaln zl k al p kar s na kendini, teki kendinlerle konu makt r.Bak makt r, teki kendinlerle d v mektir.Kimi zaman da, ld rmektiri lerinden sana en ok benzeyeni,benzemiyor diye.Yaln zl k, ld rmektir s 31 Bilinmesin yaln zl k biraz da,her eyi bilmenin ta kendisidir s 30 Anlard m ki, insan bir ba kas ndaki kendini okur ve okunanlar yaln zl kt r s 54 Kimileri d er yaln zl a,kimileri y kselir s.111.


 4. says:

  Bay ld m Hatta a k oldum Harika tesi bir ekilde yazm Hasan Ali Topta bundan sonra unutulmazlar aras nda


 5. says:

  G z n g rd n el, elin g rd n g z g rmezmi ,bilmiyordum.Nesneler adama tasma tak p gidermi ,bilmiyordum.B t n ark lar ayn makamda okunurayr makamda dinlenirmi ve susmak da bir ark ym bilmiyordum.


 6. says:

  Oru Aruoba tad ald m biraz okurken Zaten bir rp da okundu Etkileyiciydi.


 7. says:

  Kimileri d er yaln zl a, kimileri y kselir Her Hasan Ali Topta kitab ndan sonra oldu u gibi ger ekliklerin a rl kt zerime Hayallerin, an lar n, e yan n, mekan n a rl da kt kerttin beni be adam romanlar b y k bir i tahla okur okur, okurdum da, hep sen kal rd n akl mda Sen kal rd n senden de b y k Anlard m ki, insan bir ba kas ndaki kendini okur ve okunanlar yaln zl kt r.


 8. says:

  iir anlam yorum ama bu, okumay sevmedi im anlam na gelmez, hele airi Hasan Ali Topta sa


 9. says:

  Kimileri d er yaln zl a kimileri y kselir.


 10. says:

  Yaln zl k bendeki bensizlikti oysa ya da bende bir ok ben demi.Vay ki ne vay


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Yalnızlıklarcharacters Yalnızlıklar, audiobook Yalnızlıklar, files book Yalnızlıklar, today Yalnızlıklar, Yalnızlıklar f1153 Metinlerini Varolu Ve Yokolu Zerine Kurarak Varolu Ulu U Ta Raya Ta Mas Yla Zg Nl K Kazanan, Sade Dilinden Y Kselen M Zikle Giderek Hayat Yaz Ya, Yaz Y Ise B Y L Bir Hayata Benzeten Bir YazarYazma Ser Venini Hayat Kelime Kelime Geni Letmek Olarak Adland Ran Hasan Ali Topta , Metinlerini Birer Senfoniye De D N T Rerek, D Ar Yla I Erinin, G R Nenle I D Nyan N, Ger Eklikle R Yalar N, Somutla Soyutun Arp Mas Ndan Do An Tekinsiz Bir Atmosfere A R Yor Okurunu Tam Bir Yaz Ustal Yla, T Rk Enin Imk Nlar N Sonuna Kadar Zorlayarak, Edebiyat N B Y L D Nyas Na Kap Lar A Arakve Benim G Zlerim G Rd Klerimden Yarat Lm T O Y Llarda,ellerim Dokunduklar MdanDilimi Sormay N,konu Amad Klar Mdand Ve Kanl Bir Kitap Gibi Yat Yordu A Z Mda Hasan Ali Topta , Akl M Z N Ve Dilimizin Yerle Ik Egemen Mant Na Kar Ruhumuzun S Z N Ge Erli K L Yor Necmiye Alpay YALNIZLIKLAR , THEATER RAST TARAFINDAN HOLLANDA DA HOLLANDACA VE T YATROOYUNEV TARAFINDAN DA T RK YE DE SAHNEYE KONULMU TUR


About the Author: Hasan Ali Toptaş

Hasan Ali Topta , a truck driver s son, was born in Baklan, southwest Anatolia, in 1958 After completing his military service, he survived by doing odd jobs until he found a position at the Office of Inland Revenue He worked in various small towns as a bailiff and treasurer, and finally as a tax officer Following the publication of a few short stories in journals and anthologies, he paid for th